create a website

OBCHODNÍ PODMÍNKY REKO media s.r.o.

platné od 31. 10. 2019 - OP_AVR_191031
pro poskytování reklamních a mediálních služeb 

  [verze pro tisk]

1. Základní pojmy
Předmětem následujících obchodních podmínek  je objednávka o pronájmu reklamních panelů (dále jen "panely") a instalaci reklamních prostředků na tyto reklamní nosiče. Panely jsou nosiče, které slouží k umístění reklamních prostředků, většinou plakátů. Rozměry panelů jsou určeny zejména pro výlep plakátů formátu 5,1 x 2,4 m (billboard), 9,6 x 3,6 m (bigboard), 118,5 x 175m (city light vitrína).    

Reklamní kampaň je realizována na základě objednávky uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami. Objednávka obsahuje název kampaně (včetně skutečného názvu produktu), sjednané období reklamní kampaně, údaje o rozměrech plakátů, počtech kusů, lokalitách umístění plakátů a cenové údaje.

2. Provedení reklamní kampaně
Zhotovitel poskytne  objednavateli panely pro umístění reklamních plakátů objednavatele v lokalitách, počtech a na období stanovené v objednávce. Součástí ceny je jeden výlep v měsíci. Každý další výlep je zpoplatněn.  

2.1 Doba pronájmu
Základní doba pronájmu je od 1. do 28. dne v měsíci, pokud není stanoveno jinak. V měsíci únoru je základní doba pronájmu 1.-27. den. 

2.2 Kvalita plakátů  
Plakáty dodané objednavatelem musí být v provedení snášejícím promáčení (gramáž min. 115g/m2blue backside). V případě dodání plakátů objednavatelem je nutné zaslat náhled plakátu na email: reko@rekomedia.com

2.3 Grafické podklady k tisku  
V případě tisku plakátů zhotovitelem je nutné dodat grafické data v potřebném zpracování a to nejpozději do 15. dne před zahájením kampaně. Požadavky na zpracování jednotlivých grafických dat naleznete v záložce "Nosiče / Technické listy". http://www.rekomedia.com/techpapers.html  

2.4 Distribuce plakátů (podklady pro tisk)
Objednavatel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s uzavřenou objednávkou zvýšené o přiměřené množství náhradních plakátů, nejméně však o 10 %, na údržbu ve lhůtě nejpozději 10 dní před dnem zahájení výlepu, ne však dříve než 1 měsíc před tímto obdobím. Místem dodání je sídlo zhotovitele, není-li určeno jinak. Pokud objednavatel nedodá plakáty (podklady pro tisk) nebo je nedodá včas, a zhotovitel tudíž nemůže provést instalaci plakátů ve stanovené lhůtě, nezbavuje to objednavatele povinnosti uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v uzavřené objednávce. Je-li dodávka plakátů opožděná, garantuje zhotovitel všechny termíny specifikované v těchto obchodních podmínkách posunuté o tolik dní, o kolik je dodávka plakátů v prodlení. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech. 

Zhotovitel není zodpovědný za termín dodání plakátů (podkladů pro tisk) objednatelem. 

2.5 Výlep a "Potvrzení výlepu"
Termín instalace je 29. - 1. den v měsící. V měsíci únoru je termín instalace 27.-1. den.

2.6 Servis  
Zhotovitel učiní taková opatření, aby případné poškození instalovaných plakátů, či vznik jiné skutečnosti bránící úplnému účinku reklamní kampaně bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu. Objednavatel se zavazuje, že pokud zjistí závadu, nahlásí zhotoviteli písemnou formou přesnou specifikaci místa dle smlouvy a eventuální rozsah poškození. Zhotovitel je povinen nejpozději do 72 hodin od nahlášení sjednat nápravu. V případě, že zhotovitel neodstraní závadu v tomto termínu, zavazuje se poskytnout objednavateli slevu rovnající se počtu dní, o které byl zhotovitel u poškozených ploch v prodlení. 

V případě, že zhotovitel vyčerpá dodané množství náhradních plakátů před ukončením reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele písemnou formou a spolu s objednavatelem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že situace prokazatelně nevznikla zaviněním zhotovitele, nevzniká objednavateli nárok na slevu z ceny sjednané ve smlouvě a objednavatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za celé období pronájmu.  

2.7 Fotodokumentace  
Fotodokumentace bude zaslána v elektronické podobě do 15.dne kampaně.  

2.8 Technický sav ploch  
Provozované plochy budou zřetelně identifikovány a v řádném technickém stavu. 

2.10 Ukončení doby pronájmu  
Po skončení doby pronájmu budou ponechány plakáty nadále na nevyužitých panelech v řádném technickém stavu, nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak. Případný přelep bude proveden do 5-ti dnů po skončení doby pronájmu za poplatek 500Kč/bez DPH nad rámec objednávky.  

3. Záruky
Zhotovitel odpovídá za instalaci plakátů v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, dále za údržbu resp. obnovu poškozených plakátů po celé smluvní období s výjimkou vzniku událostí z vyšší moci, t.j. válečný stav, živelné pohromy, stávky apod. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mohou způsobit nemožnost provedení výlepu bez zavinění zhotovitele dle bodu 2.4 těchto obchodních podmínek, zhotovitel písemně informuje objednavatele v termínu odeslání "Potvrzení výlepu" o této skutečnosti. Současně zhotovitel informuje o předpokládaném ukončení výlepu a navrhne objednavateli adekvátní náhradu formou prodloužení kampaně o počet dní a ploch, u kterých byl zhotovitel s výlepem v prodlení.  

Zhotovitel neodpovídá za textovou a obrazovou část reklamy, ani po stránce obsahové, ani po stránce jejího provedení, za kterou plně nese odpovědnost objednavatel. Pokud je obsahová část reklamní kampaně resp. její provedení v rozporu s právními předpisy nebo není v souladu s dobrými mravy, může zhotovitel odmítnout výlep plakátů, avšak musí o této skutečnosti písemně informovat objednavatele. Toto odmítnutí nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve smlouvě.  

3.1 Škody 
Objednavatel se dále zavazuje uhradit zhotoviteli škody a veškeré výlohy, které vzniknou zhotoviteli umístěním reklamy, která bude porušovat obecně závazné právní předpisy. Pokud nebude moci zhotovitel umístit sjednané plakáty na základě pokynů či rozhodnutí příslušných státních orgánů a to i z důvodů, které neupravuje zákon, kvůli textu či způsobu reklamy, nebo bude muset z výše uvedených důvodů kampaň přerušit, pak zhotovitel informuje o této skutečnosti objednavatele do 2 dnů od obdržení příslušného dokumentu. V tomto případě bude objednavatel akceptovat výlep na náhradních reklamních plochách popř. bude vzniklá situace řešena individuálně.

3.2 Rekamace 
Případné reklamace budou uplatněny písemně v termínu zjištění závady, nejpozději však do ukončení kampaně s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku (číslo panelu, město, ulice). V opačném případě nebude reklamace akceptována. Pokud se jedná o poškození plakátu třetí osobou, postupuje zhotovitel dle bodu 2.5 těchto obchodních podmínek. Pokud zhotovitel zrealizuje opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká objednavateli nárok na slevu. V případě nedodržení lhůty kampaně objednavateli náleží taková sleva, která odpovídá reálnému prodlení dnů a počtu ploch, u kterých došlo k nedodržení lhůty kampaně.  

4. Vyloučení konkurence
Pokud objednavatel při zadávání poptávky písemně specifikuje detailní kategorizaci produktu (služby) a požaduje v objednávce vyloučení konkurence, pak zhotovitel zaručí, že vedle sebe nebudou instalovány plakáty dvou konkurenčních výrobků či služeb na panelech zhotovitele.  

5. Nepoužité plakáty
Zpětné odeslání nepoužitých plakátů bude provedeno pouze na základě písemného požadavku objednavatele nejpozději do 15 dnů po uplynutí smluveného období. Po marném uplynutí této lhůty má zhotovitel právo nevyžádané plakáty na vlastní náklady zlikvidovat.  

6. Zrušení smlouvy - stornovací poplatek
Objednavatel smí odstoupit od smlouvy za následujících podmínek :
  
-v případě stornování závazné objednávky v období od 90. do 61. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 20 % z celkové ceny stornovaných ploch 

-v období od 60. do 31. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny stornovaných ploch  

-v období od 30. dne včetně před začátkem sjednaného období do konce sjednaného období činí stornovací  poplatek 100 % z celkové ceny stornovaných ploch 

7. Řešení sporů
Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory rozhodovány příslušnými soudy ČR dle platného českého práva.  

8. Doba platnosti  
Smluvní strany budou postupovat podle těchto smluvních podmínek od 31. 10. 2019 není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.  

  Ve Zlíně dne 31. 10. 2019 

Mobirise
Kontakty

Jednatel:
Jana Korčáková


Obchod:
Mgr. Kateřina Čechmánková


Produkce:
Jiří Korčák ml.

Spojení

Email: j.korcakova@rekomedia.com
tel.: : +420 736 679 643

Email: cechmankova@rekomedia.com
tel.: : +420 777 843 100

Email: korcak.jr@rekomedia.com
tel.: : +420 602 718 269 

Fakturační údaje:

REKO media, s.r.o.
Veselá 239
763 15 Slušovice

IČO: 26930919
DIČ: CZ26930919
Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 46285

Bankovní spojení:
Česká spořitelna 1415227359/0800

ČSOB - devizový
262677150/0300

IBAN: CZ38 0300 0000
0002 6267 7150
BIC: CEKOCZPP